2011 YDUS Başvuru Şartları!

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurabilmek için;
a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak.
b) Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak.

c) 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı Kanun’un 5.
Ek maddesi hükmüne göre, uzman tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. 5371 sayılı Kanunun ek madde 5’inde “birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.” denilmektedir.

Bu nedenle YDUS ile bir ana dal kontenjanına yerleştirilecek uzmanların tamamlamadığı devlet hizmet yükümlülükleri bulunmamalıdır.


ç) Devlet Memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak.
d) Devlet Memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak.
e) İlgili dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak.
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci Maddesinin (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerinöngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve
kılavuzda bulunan şartlara durumları uymadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahiher hangi bir hak iddia edemezler. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

Benzer yazılar

2011 – YDUS İZLENİMLERİ

Dahiliye Uzmanı Uz.Dr.Erdinç NAYIR‘ın kaleminden “2011 YDUS İLENİMLERİ” adlı köşe yazısı…  

Bir cevap yazın