2012 YDUS’TA 20 SORU İPTAL! İŞTE İPTAL EDİLEN SORULAR…

Anestezi ve reanimasyon : 43. soru
Çocuk sağlığı ve hastalıkları : 62. soru
Kalp ve Damar hastalıkları : 40. soru
Genel cerrahi : 29. soru ve 7. soru
Nöroloji : 46. soru ve 62. soru
Ortopedi : 35. soru
Plastik cerrahi : 34. soru, 39. soru, 49. soru ve 52. soru
Radyoloji : 55. soru
Ruh sağlığı ve hastalıkları : 26. soru
Tıbbi Patoloji : 2. soru, 5. soru, 6. soru, 24. soru ve 61. soru
Üroloji : 79. soru

 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

43. Normal santral venöz basınç dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) a dalgası, sistol sonu bir dalgadır.
B) c dalgası, erken ventriküler kasılmayı işaret eder.
C) h dalgası, middiyastolik bir dalgadır.
D) v dalgası, geç diyastolik bir dalgadır.
E) y dalgası, sistolik bir dalgadır.

 

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

62. Aniden başlayan sarılık ve hızla gelişen bilinç değişikliğiyle getirilen 12 yaşındaki bir hastada Wilson hastalığı olasılığı açısından en yol gösterici bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ALT düzeyinin >1.000 IU/L olması
B) Bilirübin düzeyinin çok yüksek olmaması
C) Alkalen fosfataz düzeyinin düşük olması
D) Anne ve babanın akraba olması
E) Hemoliz bulgularının olmaması

 

 • GENEL CERRAHİ

29. Meme başı akıntısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hastaların % 40’ında meme kanseri de vardır.
B) Akıntı kanlı ve tek taraflı ise daha patolojiktir.
C) Akıntı kendiliğinden gelişmiş ise benign bir nedene bağlı olması daha olasıdır.
D) Genellikle ele gelen bir meme kitlesiyle birlikte görülür.
E) Eğer duktografi normal ise başka bir inceleme yapılması gerekmez.

 

71. İzlem için başvuran 60 yaşındaki erkek hastanın öykü sünden 4 yıl önce Evre III rektum kanseri nedeniyle önce kemoterapi ve radyoterapi aldığı, sonra da abdominoperineal rezeksiyon geçirdiği öğreniliyor. Herhangi bir yakınması olmayan hastaya yapılan abdominopelvik tomografide pelviste bir kitle ve sol hidronefroz saptanıyor. Hastanın ameliyatını izleyen 6. Aydaki CEA değeri 1,40 iken şimdi 4,30 olarak belirleniyor.
Bu hastayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu hastaya teknik olarak küratif bir rezeksiyon yapılabilme olasılığı % 50’dir.
B) Hidronefrozun olması bu hastaya küratif bir rezeksiyon yapılabilmesinin çok zor olduğunu gösterir.
C) Sakrum rezeksiyonu palyasyon sağlamak için yapılmalıdır.
D) Kemik sintigrafisi sakrumun tutulumu hakkında güvenilir bilgi vermez.
E) Hastalığın lokal nüks oranı % 15 – 40’tır.

 

 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

40. Şok tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hipovolemik şok; hemorajik nedenli olabildiği gibi non-hemorajik nedenlerle de ortaya çıkabilir.
B) Sağ ventrikül enfarktına bağlı olarak ortaya çıkan kardiyojenik şok; artmış sağ atrium basıncı ve normal veya düşük pulmoner wedge basıncıyla karakterizedir.
C) Nörojenik (spinal) şok; hipotansiyon ve paradoks bradikardi ile seyreden klinik bir tablodur.
D) Obstrüktif şokun bazı formlarında ana problem; afterload’da akut artmaya bağlı olarak ventrikül
ejeksiyonunda bozulma, bazı formlarında ise diyastolik dolmada bozulmadır.
E) Anafilaktik reaksiyonlara bağlı şokta ana problem; artmış mikrovasküler permeabilite ve azalmış miyokart kontraktilitesine sekonder fonksiyonel hipovolemidir.

 

 • NÖROLOJİ

46. Aşağıdakilerden hangisi demiyelinizan bir hastalıktır?

A) Subakut kombine dejenerasyon
B) Tay-Sachs hastalığı
C) Metakromatik lökodistrofi
D) Marchiafava-Bignami hastalığı
E) Subakut nekrotizan hemorajik ensefalit

 

62. Aşağıdakilerden hangisi, bir motor nöron hastalığı değildir?

A) Progresif bulber palsi
B) Progresif spinal musküler atrofi
C) Amiyotrofik lateral skleroz
D) Nöraljik amiyotrofi
E) Psödobulber palsi

 

 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

35. Aşağıdakilerden hangisi, adölesan idyopatik skolyozun kötü prognostik faktörlerden biri değildir?

A) Erkek cinsiyet
B) Risser bulgusunun 5 olması
C) Tek eğriliğin olması
D) Pre-menarş dönemde eğrilik saptanması
E) Lomber eğrilikler

 

 • PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

34. Aşağıdaki tenar kaslardan hangisi, median sinir tarafından inerve edilir?

A) M. fleksör pollisis brevis median başı
B) M. fleksör pollisis brevis lateral başı
C) M. abduktor pollisis brevis
D) M. ekstansör pollisis brevis
E) M. ekstansör pollisis longus

 

39. Uygun tedavi edilmemiş zon III ekstansör tendon yaralanması sonucu oluşan Boutonniére deformitesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekstansör tendonun terminal parçasının distal falankstan kopması
B) İntrinsik kas gerginliğine bağlı lateral bandların dorsale yer değiştirmesi
C) Tendon iyileşmesi sürecinde oluşan kontraktür bandları
D) Santral parçanın hasarı sonucu lateral bandların volara yer değiştirmesi
E) Ekstansör tendonların istemsiz kopması sonucu oluşan gevşeklik

 

49. Simfalanjizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnterfalengeal eklem diferansiyasyon yetmezliğidir.
B) Genelde PİP etkilenir.
C) Simbrakidaktili ile beraber görülür.
D) Tedavide serbestleştirme ve fizik tedavisi gereklidir.
E) Poland sendromu ile beraber görülür.

 

52. Aşağıdakilerden hangisi, Byrd ve Spicer sınıflamasına göre yanlıştır?

A) Tip I yaralanmada tibial fraktüre 1 cm’den küçük laserasyon eşlik eder.
B) Tip II yaralanmada tibiada parçalı fraktüre 2 cm’den küçük laserasyon eşlik eder.
C) Tip III yaralanmada tibiada parçalı fraktüre 2 cm’den büyük laserasyon eşlik eder.
D) Tip IV yaralanmada doku kaybıyla birlikte parçalı fraktür vardır.
E) Tip IV yaralanmada vasküler yaralanma söz konusudur.

 

 • RADYOLOJİ

55. Paget hastalığında en çok etkilenen kemikler aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?

A) Fibula
B) Femur
C) Lumbosakral omurga
D) Kafatası
E) Pelvis

 

 • RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

26. Aralıklı patlayıcı bozukluk (İntermittent explosive disorder) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lityum kullanılabilir.
B) Karbamazepin kullanılabilir.
C) Valproat kullanılabilir.
D) Hasta, davranışlarından sorumlu olduğunu bilmelidir.
E) Propranolol kullanılabilir.

 

 • TIBBİ PATOLOJİ

2. Sekiz yaşındaki kız hastada, 3 cm çaplı servikal lenf nodu ince iğne aspirasyonu biyopsisinde zeminde bol miktarda lenfosit, arada plazma hücreleri, histiyositler ve seyrek olmayan mononükleer veya binükleer görünümde makronükleollü atipik büyük lenfoid hücreler izleniyor.
Bu hastada aşağıdaki patolojilerden hangisi, ayırıcı tanıda yer almaz?

A) Rosai-Dorfman hastalığı
B) Klasik tipte Hodgkin lenfoma
C) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
D) Enfeksiyöz mononükleoz
E) Herpes zoster lenfadeniti

 

5. Kalp transplantasyonu yapılan hastanın endomiyokardiyal biyopsisinde kardiyak rezeksiyon için tanısal bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnterstisyel nötrofil infiltrasyonu
B) Lenfositik infiltrasyon ve miyozit hasarı
C) Miyozitlerde hiyalen dejenerasyonu
D) İnterstisyel amiloid birikimi
E) Vasküler kalsifikasyon

 

6. Tiroid ince iğne aspirasyonunda papiller karsinom tanısı için en karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntrainklüzyon
B) Nükleer yarıklanma
C) Nükleomegali
D) Katılaşmış kolloid
E) Mikrofolikül oluşumu

 

24. Hücrelerin apoptoza gitmesi sırasında kaspaz aktivasyonunu başlatan, mitokondri aracılı intrinsik yolda rol alan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) BcI-2
B) p63
C) TNF
D) Fas
E) FasL

 

61. Aşağıdakilerden hangisi, skuamöz diferansiyasyon gösteren luminal epitel hücreleri ve düz kas aktini ile pozitif boyanan bazal hücre tabakası içeren, tübül veya bezler oluşturan subareolar yerleşimli meme lezyonudur?

A) Siringomatöz adenom
B) Sklerozan adenozis
C) Tübüler karsinom
D) Adenoskuamöz karsinom
E) Meme başı adenomu

 

 • ÜROLOJİ

79. Prepubertal dönemde en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teratom
B) Epidermoid kist
C) Yolk kesesi tümörü
D) Seminom
E) Koryokarsinom

 

İtiraz Prosedürü ve “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” için TIKLAYINIZ

 

2012 Ydus forumları sınava girenlerden hatalı ve tartışmalı sorular yorumları…

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın