46. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası İsim Listeleri ve İlan Metni

Kura Çekiliş Tarihi: 16 Ağustos 2012 Perşembe
İSİM LİSTELERİ; 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi http://yonetim.sb.gov.tr  de ismi ilan edilen personelin atama işlemleri için mazeret durumundan atama başvuruları kabul edilenler de dâhil olmak üzere 16 Ağustos 2012 Perşembe günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura çekilecektir.

A-GENEL BİLGİLER:

1-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2-Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.

3-Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-   a) 4924 sayılı Kanunun 7’nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.

b) Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

c) Devlet memuru olarak çalışmakta iken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler.

5-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler. Ancak, Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6-Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı unvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8-4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6’ncı maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28’inci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11-Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yan dal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

12-Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B-MAZERET DURUMU (EŞ VEYA SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden bir mazerete (eş veya sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.

2-Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 46’ıncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret durumu atama kurası başvuru formunu 27 Temmuz 2012 Cuma günü saat 18.00’e kadar doldurup çıktısını alarakmazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte (*), en geç 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3-Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup, eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.

4-Eş veya sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 8 Ağustos 2012 Çarşamba günühttp://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 8 Ağustos 2012 Çarşamba günü başlayıp 10 Ağustos 2012 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

5-Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

6-Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar tercih formunu notere veya çalıştıkları kuruma, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan tercih formu ile birlikte adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçenin (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 14 Ağustos 2012 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

7-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)

8-Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

9- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 16 Ağustos 2012 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati isehttp://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.

 

C-MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1-Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 8 Ağustos 2012 Çarşamba günü başlayıp, 10 Ağustos 2012 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.

3-Adayların Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurularını yaptıktan sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı tercih formu ile birlikte adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçenin (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 14 Ağustos 2012 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce, göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

5-Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuraya dâhil edilecektir.

6-İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 16 Ağustos 2012 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati isehttp://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.

7-Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya dâhil edileceklerdir.

8-Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan,http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.

(*) Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:

   a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,

1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3-Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.

   b-Sağlık Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;

1-Sağlık  Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,

2-Alınan sağlık raporunun ait olduğu kişiye ait (adayın kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişi) vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.

 

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgâh İlmühaberi

Nüfus Cüzdanı Örneği

Mal Bildirim Formu

Askerlik Durum Belgesi

Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kaydı

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

 

Lütfen Dikkat!…

 

1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi tercih formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın