56.DHY Kurası İSİM LİSTESİ ve KURA TAKVİMİ Açıklandı!

 

56. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta
uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler
için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda
bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
a) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.
b) Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü internet adresinde ilan edilecektir.
c) Tebligat yerine geçecek ilan, internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve
atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.
d) Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve
63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.
A-GENEL ESASLAR:
1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının
sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı
Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında
yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.
4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini
icra edemezler.
5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına
başvurabilirler.
6- Personelin diploma, tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık belgeleri DHY’ lerinin yerine
getirilmesinden sonra teslim edilecektir.
7- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili
çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler
yükümlülük süresine ilave edilecektir.
8- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal
yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin
bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir. 2

9- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını
imzalayarak;
a) Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; notere veya
çalıştıkları kuruma, diğer adaylar notere onaylatacaklar,
b) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini onaylatılan tercih formlarıyla
birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.
10- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde
adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen,
tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere
genel kura ile yerleştirileceklerdir.
11- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı
Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak
şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim
edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim
edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen
ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların
başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
12- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları
birime teslim edilecektir. (*)
B-DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ VE
SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:
1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve
Sağlık) Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası
başvuru formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (**) ile birlikte
Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge, hatalı
başvuru formu olanlar ile mazereti uygun görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre
kuraya dahil edileceklerdir.
3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim
çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere
başvurularını yapacaklardır.

(*) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
Mal Bildirim Formu 3

Askerlik Durum Belgesi
Adli Sicil Durum Belgesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine
dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)
(**) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:
a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar
1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü,
kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve
sayılı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,
2- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak
yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’ te evli olduğuna dair kaydı
bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,
3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim
sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge göndereceklerdir.
(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilecektir.)
b-Sağlık Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;
1-Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde
alınmış sağlık kurulu raporu,
2-Gönderilen sağlık raporu başvuru sahibine ait ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim
Yeri Belgesi Komisyon tarafından MERNİS üzerinden alınacaktır. Sağlık raporu başvuru
sahibinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ise bu kişilere ait T.C Kimlik
Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan
dilekçesi gönderilecektir.

LÜTFEN DİKKAT!
Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya
üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil
edecek belge göndermeyeceklerdir.

56dhy

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …