Bölge Hizmet Grupları Nasıl Belirlenir?

Sağlık Bakanlığında ‘hizmet bölgesi’ ve ‘hizmet grubu’ olmak üzere iki temel kavram vardır.

Ülkemizdeki tüm iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre 6 hizmet bölgesinde toplanmıştır.

Tablo: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerine Göre Hizmet Bölgeleri

22bPPv

Yine ayrıca iller A, B, C ve D olmak üzere 4 hizmet grubu altında toplanmıştır. Hizmet grupları ise“Personel Dağılım Cetveline (PDC)’’ne göre belirlenmektedir. PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir. Hizmet gruplarına dahil iller her atama dönemi öncesinde Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2015 yılı Mart ayı Bölge Hizmet Gruplarına ulaşmak için tıklayınız

İlk atama
İlk atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık veya bağlı kuruluşları ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. İlk atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller, D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçeler, ihtiyaç hâlinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

Bir mazerete dayanan atamalar
Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi hâlinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;
a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu.

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri,her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.

Mazereti sona eren personelin bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar.

Madde 26- Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama

1 ve 2 nci hizmet bölgeleri ile 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin A ve B grubu illerinde görev yapan personel, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin C ve D grupları ile 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine talepleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde her zaman atanabilirler.

İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.

Aşağıdaki şekilde kırmızı oklar, atama yapılabilecek; sarı oklar ise atama yapılamayacak durumları göstermektedir.
AApG7q
Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro durumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.

Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

Hazırlayan: Dr.Başak GÖKTAŞ

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …