Döner sermaye yönetmeliğinde neler değişti?

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermaye gelirinden yapılacak ek ödemelerde değişiklik yapıldı…

ANKARA-Sağlık Bakanlığı, döner sermaye yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 1 Mart 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere göre, profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 40’ı, doçentlere de yüzde 30’u oranında ek puan verilecek. Deprem bölgesine görevlendiren personel ek puan alacak. Yan dal asistanlarının net performans puanı hesabında yapılan değişiklikle, klinik hizmet puan ortalamasına ağırlık verilecek.

 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 8 Şubat 2012 tarihli sayısında yayımlandı.

 

Yönetmelik değişikliği ile “Eğitici Destekleme Puanı”nda değişiklik yapıldı. Buna göre, eğitici destekleme puanı profesörler için yüzde 40, doçentler için yüzde 30 oranından verilecek. Önceden bu oran klinik şefleri için yüzde 40, şef yardımcıları için yüzde 30, klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentler için yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeye göre, eğitici destekleme puanı, “Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 30’u oranında verilen ek puan” olarak tanımlandı.

 

Yeni yönetmelikte, asistanların net performans puanı hesaplamasında değişiklik yapılmazken, yan dal asistanlarının net performans puanı hesaplama şekli değişti. Asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının yüzde 25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının yüzde 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilecek.

 

Deprem bölgesine ek puan

Deprem bölgesinde görevlendiren personele ek puan verilecek. Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak. Bu şekilde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının yüzde 20’si oranında ek puan verilecek. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00; uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00; uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanlarının hesaplanmasına esas kriterler Bakanlıkça ayrıca belirlenecek

 

Sadece hekimler ek puan alacak

Yeni yönetmelik ile çocuk izleme merkezleri de özellik arz eden birim olarak kabul edildi. Çocuk izleme merkezlerinde, sadece tabiplere ek puan verileceği bildirildi.

 

Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde uzman tabip ve tabipler tarafından yapılan girişimsel işlemler puanlandırılacak. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması, kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak birlikte değerlendirilecek. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınacak. Hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme yapılması halinde ikinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının yüzde 20’si oranında ek puan olarak verilecek.

 

Eğitim araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen hekimin kadro unvan katsayısı yüzde 10; yan dal eğitim sorumlusu ve yan dal eğitim görevlisinin kadro unvan katsayısı yüzde 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı yüzde 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı yüzde 20 oranında arttırılacak. Saymanlar artık döner sermaye ödemesi alamayacak.

 

Performans puan hesapları ayrıldı

Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman hekim ve hekimler ile yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerin çalışan uzman hekim ve hekimler için ayrı performans puan hesaplaması yapılacak.

Aile hekimlerine ek ödeme hesaplamasında da değişiklik yapıldı. Buna göre, il sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanacak.

 

Ekler değiştirildi

Yönetmelik değişikliği ile, bir önceki yönetmeliğin Ek-1,2,3,4,8 sayılı cetvelleri de değiştirildi. Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar başlıklı Ek-1 sayılı çizelgede yapılan değişiklik ile, eğitim görevlisi ile uzman hekim kadrosuna atanan profesör ve doçentler için, mesai içi tavan ek ödeme tutarına esas katsayı 8 olarak alınacak. Uzman hekim ve uzman diş hekimleri için bu katsayı 7 olarak uygulanacak.

Mesai dışı tavan ek ödeme tutarına esas katsayı ise, eğitim görevlisi ile uzman hekim kadrosuna atanan profesör ve doçentler için 2,4; uzman hekim ve uzman diş hekimleri için 2,1; pratisyen hekim ve diş hekimleri için 1,5 olacak.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayıları başlıklı Ek-2 sayılı çizelgede yapılan değişiklikle de katsayılar başhekim için 6; başhekim yardımcısı için 3,50; klinik şefi için 3,35; klinik şef yardımcısı için 2,85; eğitim sorumlusu için 3,45 olarak uygulanacak.

Kuruluş Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarını gösteren Ek-4 çizelgesine göre, il sağlık müdürünün katsayısı 6; hekim sağlık müdür yardımcısının katsayısı 3,50 olacak.

Hizmete Yeni Açılan Kurum Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarını gösteren Ek-8 sayılı çizelgeye göre ise, A grubu hastanede görev yapan başhekimin katsayısı 7, başhekim yardımcısınınki 3,5 olacak. B grubu hastanede çalışan bir başhekimin katsayısı 5; başhekim yardımcısının katsayısı da 3,25 olarak uygulanacak. Klinik şefinin katsayısı 6; klinik şef yardımcısının 5,5; eğitim sorumlusunun 6,5; eğitim görevlilerinden profesör ve 5 yılını doldurmuş doçent unvanı bulunanların katsayısı 6,5, eğitim görevlisinin katsayısı 5,5 olacak.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın