Mecburi hizmetini yapmayan doktora ek cezaya iptal kararı

ANAYASA MAHEKEMESİNİN İPTAL KARARI:7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 21.6.2005 günlü, 5371 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen Ek Madde 4’ün ikinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlelerinin iptaline karar verilmesi istemi.

İPTAL KONU HÜKMÜN İLGİLİ MADDESİ:

Ek Madde 4 – (Ek: 21/6/2005 – 5371/1 md.)

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan düzenlemeyle, mecburi hizmet görevine başlamayan veya yarıda bırakana uygulanan “ek Devlet hizmeti yükümlülüğü” cezası iptal edilmiştir.

Önceki uygulama şu şekilde olmaktaydı: Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerine atanan bir doktorun, 3359’un ek 2. maddesi hükmüne göre, 300 gün mecburi hizmeti vardır. Doktor eğer göreve başlamaz veya görevi bırakırsa, bu sürenin eksik kalan kısmı bir ceza olarak yeni mecburi hizmet süresine ilave edilmektedir. Örneğin 6. grup ilçedeki doktor 100. günde görevi bırakırsa, mecburi hizmetini yapmadığı için Türkiye’de doktorluk yapamamaktadır. Ancak bir yıl sonra yeniden doktor olmak için mecburi hizmet kurasına girdiğinde, kura ile düştüğü bölgenin (5. grup ilçe merkezi) mecburi hizmet süresi örneğin 400 ise, bir önceki yarım bırakılan süre de buraya ilave edilemektedir. Bu halde doktor 400 değil, 400+200= 600 gün mecburi hizmet yapmakla karşı karşıya kalıyordu.

Bu ek yükümlülük hakkında Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermiştir. Buna göre, 2. görev talebi sırasında, kura ile çıkan bölgenin mecburi hizmet süresi şartı ne ise, o kadar görev yapılması yeterli olacaktır. Anayasa Mahkemesinin bu kararında, yeni düzenleme için ek süre verilmemiştir. Karar, Resmi Gazetede yayımlandığı an hüküm iptal edilmiş olacaktır.

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın