Yan Dalı Ya da İki Uzmanlığı Olana Mahkemeden Özele İzin

İzmir’de iki uzmanlık belgesine sahip olan bir hekimin çalışmak için başvurduğu özel hastaneden, Sağlık Bakanlığının genel yazısı uyarınca iki uzmanlık alanı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 6 Haziran 2011 tarihli, “Özel Hastanelere Hekim Başlatma” konulu genel yazı ile, özel hastanelerde hekimlerin çalışma başvurularının ne şekilde değerlendirileceği ayrıntılandırılmış, planlama esaslarına uygun hareket edileceği belirtildikten sonra, genel yazının (a) bendinde, “tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin hastaneden ayrılmaları halinde yerine tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin başlatılabileceği” düzenlemesine yer verilmişti.


İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının genel yazısı üzerine, iki uzmanlık belgesine sahip olan hekimlerin çalışma başvurusunu kabul etmemişti.

İzmir Tabip Odasından yapılan açıklamada, dahiliye ve kardiyoloji uzmanlık belgelerine sahip olan hekimin, bir özel hastanenin dahiliye kadrosunda çalışmak için başvuru yaptığı belirtilerek, “İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneden ayrılan dahiliye uzmanı hekimin tek branşta uzman olduğu, dahiliye ve kardiyoloji uzmanı belgesine sahip olmadığı, planlama esaslarına göre iki ayrı uzmanlığı olan hekimin ancak hastaneden ayrılan iki ayrı uzmanlığı olan bir hekimin yerine işe başlatılabileceği gerekçeleriyle hekimin çalışma başvurusunu reddetmiştir.” denildi.

Tabip Odasının hukuki desteği ile, hekimin çalışmasının engellenmesine dayanak gösterilen Sağlık Bakanlığının 6 Haziran 2011 tarihli genel yazının ilgili kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldığı dile getirilen açıklamada, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği ifade edildi. Açıklamada, genel yazıda yer verilen “tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin hastaneden ayrılmaları halinde yerine tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin başlatılabileceği” ibaresi içinde yer alan “tek uzmanlık dalı bulunan” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, benzer bir sorunun, yan dal uzmanlık belgesine sahip olan hekimler açısından da yaşandığı vurgulandı. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 11 Şubat 2012 tarihinde yapılan değişiklik ile yan dal uzmanı hekimlerin ana dalda bir kadroda çalışmak için yaptığı başvuruların, hastanenin yan dal uzmanlık kadrosu olmadığı gerekçesiyle reddedildiği anımsatılan açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği, yan dal uzmanlarına çalışma kısıtlaması getiren 11 Şubat 2012 tarihli yönetmelik değişikliğine karşı dava açmış olup bu konuda henüz bir karar verilmemiştir. Yargılama sonucu hakkında meslektaşlarımıza ayrıca bilgi verilecektir.” denildi.

Çalışma özgürlüğünü zedeliyor

Kararda şu gerekçelere yer verildi:

“…Dava konusu düzenlemenin yer aldığı, Sağlık Bakanlığının 6.6.2011 tarih ve 25059 sayılı genel yazının (a) bendinde, tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin hastaneden ayrılmaları halinde, yerine tek uzmanlık dalı bulunan hekimlerin başlatılabileceği öngörülmek suretiyle, davacı gibi birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık yapmış olan hekimlerin, o uzmanlık dallarından birinde boş kadrosu ve hekim ihtiyacı bulunan özel hastanelerde çalışması engellenmektedir. Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık yaparak, bu alanlarda mesleğini icra etme hakkını elde etmiş olan bir hekimin, sahip olduğu birden çok uzmanlık dallarındaki uzmanlık belgelerinden herhangi birini kullanıp çalışmaya başlayabilmesi, sahip olduğu tüm uzmanlık dallarında boş kadro olması şartına bağlanarak, hastanenin bu uzmanlık dallarından sadece birinde boş kadro ve hekim ihtiyacı olmasına ve hekimin de sadece o uzmanlık dalında çalışmak istemesine rağmen, çalıştırılmaması sonucunu doğurmaktadır.

1219 sayılı Yasa uyarınca tabiplik mesleğini icra etme hakkına sahip bir tabip veya uzman tabibin, 1219 sayılı Yasanın 12.maddesindeki sınırlamalara bağlı kalmak suretiyle mesleğinde çalışabilme hakkına sahip olduğu tartışmasızdır.

Sağlık Bakanlığının 6.6.2011 tarih ve 25059 sayılı genel yazısının (a) bendinin sonunda yer alan dava konusu ‘tek uzmanlık dalı bulunan’ ibaresi, uzman tabiplik statüsünün tabibe verdiği, her bir uzmanlık dalında mesleğinde çalışma hakkını, sahip olduğu uzmanlıklardan her ikisinde boş kadro bulunması şartına bağlayarak, 1219 sayılı Yasadaki sınırlamaların ötesinde engellemektedir.

Bu durumda, 1219 sayılı Yasada, hekimlerin uzmanlık nitelikleri yönünden bir sınırlama da bulunmadığı dikkate alındığında, iki ayrı uzmanlık dalı bulunması nedeniyle sahip olunan uzmanlık dallarından birinde çalışma hakkını ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, yasayla çizilen çalışma özgürlüğünün sınırını aşar şekilde sınırlama getirmesi nedeniyle hukuka aykırı bulunmaktadır.”

 

Benzer yazılar

2023-TUS 1. Dönem: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı …

Bir cevap yazın